Wniosek Stowarzyszenia o podjęcie działań wobec drastycznego spadku udziału kolei w przewozach ładunków

Z uwagi na ogromy wzrost przewozów ładunków transportem samochodowym – wzrost tych przewozów w roku 2017 wyniósł 150 mln to i ze względu na dalszy drastyczny spadek udziału kolei w przewozach ładunków, Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów wystąpiło do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o podjęcie działań regulacyjnych i inwestycyjnych dla zahamowania tego negatywnego trendu.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym pismem.