O Stowarzyszeniu

SZANOWNI PAŃSTWO

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego (SEIM-TSZ) zostało zarejestrowane w dniu 20 lutego 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy i wpisane do KRS pod numerem 0000411925. Nadzór nad funkcjonowaniem Stowarzyszenia sprawuje Prezydent m.st. Warszawy.

Założycielami i członkami Stowarzyszenia są osoby o głębokiej znajomości funkcjonowania kolei, transportu tramwajowego oraz metra, a także o dużym doświadczeniu w zakresie kierowania przedsiębiorstwami przewozowymi i podmiotami zarządzającymi  infrastrukturą transportu szynowego.

Obecnie  SEIM-TSZ zrzesza  130 członków, w tym byłego Ministra Transportu oraz dwóch byłych Wiceministrów ds. Kolei, byłego Prezesa i dwóch Wiceprezesów UTK, 75 aktualnych i byłych Prezesów, Członków Zarządu i Dyrektorów z największych spółek kolejowych w Polsce, kadrę kierowniczą średniego szczebla oraz wielu wysokiej klasy specjalistów i ekspertów .

Statutowa działalność  Stowarzyszenia opiera się głównie na społecznej pracy jego członków.

Stowarzyszenie jako organizacja reprezentatywna dla środowiska transportu szynowego konsultuje i opiniuje projekty nowych aktów  prawnych oraz zmiany do istniejących regulacji dotyczących kolei, metra i transportu tramwajowego.

SEIM-TSZ  współpracuje  również z Sejmową Komisją Infrastruktury, Sejmowym Biurem Legislacyjnym, Urzędem Transportu Kolejowego oraz Krajową Izbą  Gospodarczą.

Uzupełnieniem działań opiniotwórczych są wnioski i propozycje rozwiązań w sprawach ważnych dla funkcjonowania transportu szynowego, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego.

PODSTAWOWE CELE STOWARZYSZENIA

Zgodnie z uchwalonym i zarejestrowanym statutem, podstawowymi celami Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego są:

 • Propagowanie transportu szynowego, jako środka transportu przyjaznego dla środowiska i pozytywnie wpływającego na poziom życia obywateli i konkurencyjność gospodarki.
 • Prowadzenie działań sprzyjających zachowaniu publicznej własności infrastruktury transportu szynowego oraz zapewnieniu istotnego udziału i  aktywnej  roli  państwa i samorządu  w obszarze transportu szynowego.
 • Podejmowanie wysiłków w kierunku zapewnienia równoprawnego traktowania transportu szynowego w stosunku do innych gałęzi transportu w ramach polityki zrównoważonego rozwoju transportu.
 • Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia interoperacyjności systemów transportu szynowego.
 • Wspieranie rozwoju systemu transportu intermodalnego.
 • Wspieranie wdrożeń w transporcie szynowym nowoczesnych systemów organizacji zarządzania oraz systemów informatycznych.
 • Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem
  w transporcie szynowym i jakością świadczonych usług.
 • Wspieranie rozwoju przewoźników kolejowych, producentów i usługodawców oraz zaplecza naukowo-badawczego na rzecz transportu szynowego.
 • Integrowanie środowiska ekspertów i menadżerów transportu szynowego oraz tworzenie więzi zawodowych członków Stowarzyszenia.

PRZYKŁADY PODEJMOWANYCH DOTYCHCZAS DZIAŁAŃ

W okresie dotychczasowej działalności Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego sformułowało kilkadziesiąt opinii, propozycji i wniosków programowych. Dotyczyły one m.in.:

 • Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030,
 • Wieloletniego Planów Inwestycji Kolejowych,
 • Zmian do ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym,
 • Działań związanych z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie regulacji dotyczących stawek dostępu do infrastruktury kolejowej,
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,
 • Zmian do ustawy o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP,
 • Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego,

Dla wyrównania warunków konkurencji kolei z transportem samochodowym najważniejszą kwestią jest wysokość opłat za dostęp do infrastruktury. Od wielu lat relacje w tym zakresie są bardzo niekorzystne dla transportu kolejowego, blokując jego rozwój, pomimo dokonywanych inwestycji infrastrukturalnych.

Stowarzyszenie uczestniczy w opiniowaniu projektów cenników za dostęp do infrastruktury kolejowej przedkładanych przez spółkę PKP PLK S.A. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dopuścił wielokrotnie Stowarzyszenie, jako stronę, w postępowaniu administracyjnym prowadzonym z wniosku PKP PLK SA w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp do infrastruktury kolejowej.

Ważną formą działania Stowarzyszenia jest organizowanie spotkań dyskusyjnych. Dotychczas odbyły się one  z udziałem m.in.: Wicepremiera Rządu, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Skarbu Państwa, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i innych ważnych osób życia politycznego i administracji centralnej.

Stowarzyszenie jest również organizatorem dużych konferencji w ważnych dla transportu szynowego sprawach, jak: cyfryzacja kolei, transport intermodalny, autonomiczne pojazdy kolejowe, forum kolejowe 1435/1520  i inne.

Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami funkcjonującymi w środowisku transportu szynowego w Polsce.

Głównym celem działań Stowarzyszenia jest dążenie do poprawy konkurencyjności i rozwoju transportu szynowego.

 Dla pełniejszego zapoznania się z działalnością naszej organizacji zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: www.seim-tsz.pl

Zapraszamy do dalszej współpracy

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Józef Marek Kowalczyk