Sukces Konferencji Autonomiczne pojazdy kolejowe – perspektywa zastosowania

O perspektywach zastosować  w Polsce kolejowych pojazdów autonomicznych debatowali uczestnicy Konferencji, którą pod takim tytułem, zorganizowało Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, we współpracy z PKP S.A, w dniu 28.06.2018 w Warszawie. Poniżej przedstawiamy relację z tego wydarzenia.

Otwarcia konferencji dokonali: dr Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP S.A i Józef Marek Kowalczyk – Prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Dr Mirosław Antonowicz przywitał zaproszonych na Konferencję gości honorowych, w tym: Sekretarza Stanu – Mikołaja Wilda, Prezesa UTK – dr inż. Ignacego Górę i Dyrektora CUPT – Przemysława Gorgola. Witając licznie zgromadzonych uczestników Konferencji wskazał na wielką przychylność Zarządu PKP S.A we wspieraniu przedsięwzięć innowacyjnych na kolei, do których zalicza również zagadnienia rozwoju autonomicznych pojazdów kolejowych.

Józef Marek Kowalczyk – Prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie na Konferencję i przedstawił organizację Stowarzyszenia, która zrzesza aktualnie 108 osób – Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów i specjalistów ekspertów ze wszystkich dziedzin transportu kolejowego, a także metra i transportu tramwajowego.

Prezes – Józef Marek Kowalczyk wskazał, że Konferencja o takiej problematyce jest pierwszym wydarzeniem w Polsce i chociażby z tego powodu cieszy się jak widać olbrzymim zainteresowaniem. Przybyli na nią Prezesi i Członkowie Zarządów wszystkich największych przewoźników kolejowych, producentów taboru, spółek informatycznych i telekomunikacyjnych, instytutów naukowo – badawczych, profesorowie z wydziałów transportu wyższych uczelni technicznych i wielu specjalistów zainteresowanych zagadnieniami automatyzacji w transporcie szynowym. Dawno nie było tak reprezentatywnego spotkania środowiska kolejowego, szczebla zarządczego i kadry technicznej spółek kolejowych.

Prezes – Józef Marek Kowalczyk podziękował Prezesowi PKP S.A – Panu Krzysztofowi Mamińskiemu oraz obecnemu na sali Panu Mirosławowi Antonowiczowi – Członkowi Zarządu PKP S.A za współpracę przy realizacji Konferencji, która dzisiaj w tak licznym gronie rozpoczyna obrady.

Jest to niewątpliwy sukces Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, jako organizatora Konferencji.

Konferencja odbyła się pod patronatami Ministrów: Infrastruktury oraz Inwestycji i Rozwoju a także Prezesa UTK i Dyrektora CUPT.

List do uczestników Konferencji, na ręce Józefa Marka Kowalczyka – Prezesa Stowarzyszenia, skierował Wicepremier Jarosław Gowin, w którym wskazał na ważność problematyki innowacji w rozwoju transportu kolejowego, w tym między innymi poprzez rozwój autonomii w transporcie szynowym. Dlatego Wicepremier Jarosław Gowin uznał tą Konferencję za niezwykle istotne wydarzenie i też objął ją swoim patronatem.

Prowadzenie Konferencji, w sposób wysoce profesjonalny, zapewnił dr Radosław Żołnierzak – członek Stowarzyszenia.

Gościem Specjalnym Konferencji był Pełnomocnik Rządu ds. Budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Pan Mikołaj Wild. Minister przedstawił koncepcję budowy CPK i omówił plan przyszłych połączeń kolejowych CPK z Warszawą i innymi miastami. Nowe połączenia kolejowe, powinny być realizowane, zdaniem Ministra, z wykorzystaniem autonomicznych pojazdów kolejowych. Wystąpienie Ministra – Mikołaja Wilda cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. W pytaniach do Pana Ministra i w otwartej dyskusji uczestników Konferencji z Panem Ministrem postulowano aby tak duża inwestycja jaką będzie budowa CPK przyczyniła się również do wdrożenia nowoczesnych systemów transportowych, w tym w transporcie szynowym na lotnisku, wokół lotniska i w trasach dojazdowych.

Prezes Józef Marek Kowalczyk, zwracając się do Pana Ministra Mikołaja Wilda, zaproponował aby w nowelizacji dokumentów strategicznych i programowych dla kolejnictwa, zwiększyć nakłady na rozwój nowoczesnych systemów transportowych, w tym wykorzystujących rozwiązania w zakresie autonomizacji pojazdów kolejowych. Podobna potrzeba dotyczy również zagadnień cyfryzacji spółek kolejowych. Inwestycje w infrastrukturę kolejową powinny być wsparte inwestycjami tecnologicznymi.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli: dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz Przemysław Gorgol – Dyrektor Centralnego Urzędu Projektów Transportowych.

Prezes UTK – Pan dr inż. Ignacy Góra, w oczekiwanym przez wszystkich wystąpieniu, wskazał na wagę realizowanych obecnie inwestycji infrastrukturalnych, w tym w systemy ERTMS, bez których nie będzie możliwym zastosowanie z czasem autonomicznych pojazdów kolejowych. Podkreślił wielkie zainteresowanie i wspieranie przez UTK postępu technicznego w taborze kolejowym, w tym w zakresie rozwiązań prowadzących do wdrożenia do eksploatacji autonomicznych pojazdów kolejowych. Interesująca i ważna wypowiedź Prezesa dr inz. Ignacego Góry, poparta następnie wygłoszeniem referatu, w formie prezentacji, z uwagą zostały wysłuchane przez uczestników Konferencji. Prezes dr inż. Ignacy Góra i obecny z nim na Konferencji Dyrektor Departamentu – Jan Siudecki odpowiadali na szereg pytań z sali i w kuluarach Konferencji.

Równie ciekawe było wystąpienie Dyrektora CUPT – Pana Przemysława Gorgola, który także wzbogacił swoje słowo wstępne prezentacją nt. możliwości wsparcia procesów przygotowania i wdrożeń do produkcji nowoczesnych autonomicznych pojazdów kolejowych. Dyrektor Przemysław Gorgol omówił wszystkie dostępne źródła finansowania innowacji taborowych, jak również mechanizmy korzystania z tych środków. Wyczerpująca informacja Dyrektora Przemysława Gorgola, podobnie jak w przypadku Prezesa UTK, spotkała się z wielkim zainteresowaniem uczestników Konferencji.

W trakcie Konferencji wygłoszono 8 referatów i prezentacji, obrazujących aktualny stan wiedzy, wdrożeń i planów dotyczących problematyki autonomicznych pojazdów kolejowych oraz inwestycji w obszarze infrastruktury, niezbędnych do funkcjonowania autonomicznych pojazdów szynowych. I tak:

Prof. Andrzej Chudzikiewicz z Politechniki Warszawskiej dokonał kompleksowego i interesującego wprowadzenia w zagadnienia autonomii w transporcie, w tym w transporcie szynowym. Z jego wypowiedzi, popartej szczegółową prezentacją wynika, że procesy autonomizacji w transporcie dynamicznie postępują i za kilkadziesiąt lat przesądzą o całkowitym przeobrażeniu systemów transportu w Europie i na świecie. Dotyczyć będzie to również transportu szynowego, w pierwszej kolejności w systemach metra a następnie na kolei. Prof. A. Chudzikiewicz, zwracając się do Ministra Mikołaja Wilda, wskazał na brak konsekwencji w polityce rozwojowej państwa. Z jednej strony przeznaczane są ogromne nakłady na kolej, z drugiej zaś specjalność transportowa została skreślona z listy zawodów, jakie powinny być rozwijane na uczelniach wyższych w Polsce.

Dr Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP S.A omówił proinnowacyjną politykę Zarządu PKP S.A, który jest otwarty na wszelkie inicjatywy zmierzające do unowocześnienia kolei i poprawy jej konkurencyjności. Wsparcie i współudział w organizacji niniejszej Konferencji jest też tego dowodem. Dr Mirosław Antonowicz zadeklarował pomoc dla spółek kolejowych w rozwijaniu autonomicznych systemów transportu.

Dr Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa – w ciekawej prezentacji omówił główne uwarunkowania ruchowe i eksploatacyjne dotyczące korzystania z autonomicznych pojazdów szynowych. Zwrócił przy tym uwagę na fakt postępujących prac naukowych i badawczych dotyczących autonomicznych pojazdów kolejowych i stopniowego skutecznego rozwiązywania problemów eksploatacyjno – ruchowych, co jego zdaniem będzie prowadzić do praktycznego rozwoju autonomii w transporcie szynowym.

Przedstawiciel PKP PLK S.A – Naczelnik Wydziału Strategii Inwestycji – Pan Krzysztof Mrozicki omówił główne uwarunkowania inwestycyjne w obszarze infrastruktury kolejowej, dla wdrożenia autonomicznych pojazdów kolejowych, zwracając uwagę na kluczowe znaczenie wdrożenia systemów ERTMS.

Przedstawiciel firmy SIEMENS – Pan Jacek Fink Finowicki zaprezentował z kolei doświadczenia zagraniczne w stosowaniu autonomicznych pojazdów kolejowych w Europie i na świecie. Przytoczone statystyki i lokalizacje dokonanych wdrożeń, a także ich charakterystyka była bardzo ciekawą informacją. Systemy autonomicznego transportu szynowego rozwijane są głównie w systemie metra w dużych aglomeracjach. Już obecnie autonomiczne systemy szynowe są użytkowane na ponad 800 km torów w Europie.

Z kolei Prezes Zarządu firmy KOMBUD S.A – Pan Kazimierz Frąk zaprezentował własne doświadczenia firmy w zakresie rozwoju i wdrożeń systemów sterowania w infrastrukturze kolejowej. Nowoczesne systemy sterowania są, według niego, podstawą praktycznego myślenia i podejścia do wdrożeń do eksploatacji autonomicznych pojazdów kolejowych. Prezes K. Frąk zwrócił przy tym uwagę na potrzebę wspierania krajowego przemysłu kolejowego, który jest zdolny do podejmowania się ważnych wyzwań technologicznych i konkurowania z największymi producentami na świecie. Ta pouczająca prezentacja, przedstawiona w sposób intersujący przez Prezesa K. Frąka spotkała się z wielkim zainteresowaniem uczestników Konferencji.

Zwieńczeniem Konferencji był panel dyskusyjny, prowadzony bardzo merytorycznie przez dr Andrzeja Massela – Zastępcę Dyrektora Instytutu Kolejnictwa. W panelu wzięli udział członkowie zarządów i dyrektorzy najważniejszych firm kolejowych w Polsce w osobach: Witold Bawor – Członek Zarządu PKP Cargo S.A, Jarosław Oniszczuk – Członek Zarządu PKP Intercity S.A, Sławomir Piątek – Członek Zarządu PESA S.A, Robert Milewski – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Informatyka sp. z o.o, Kazimierz Frąk – Prezes Zarządu KOMBUD S.A, Maciej Andrzejewski – Dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu.

Głęboka wiedza panelistów, ich duże doświadczenie zarządcze, a także dotychczasowe sukcesy zawodowe, umożliwiły przedyskutowanie i realną ocenę perspektyw wdrożenia w Polsce autonomicznych pojazdów kolejowych, czy też szerzej pojazdów szynowych. Debatowano bowiem nie tylko o kolei, lecz również o metrze i autonomicznych systemach tramwajowych.

W ocenie panelistów polski przemysł taborowy jest gotów i jest w stanie podjąć się wyzwania przygotowania i wdrożenia do produkcji autonomicznych pojazdów szynowych. Autonomia w transporcie szynowym jest jednym z najważniejszych trendów postępu technicznego na świecie i Polska powinna być w tym obszarze aktywna. Postępująca interoperacyjność kolei państw europejskich stwarza doskonałe warunki do zastosowania autonomicznych pojazdów kolejowych. Niezbędne jest aby zagadnienie automatyzacji procesów w transporcie szynowym zostało wpisane w krajowe dokumenty programowe kolejnictwa.

Przedstawiciele głównych przewoźników kolejowych; Witold Bawor z PKP Cargo S.A, Jarosław Oniszczuk z PKP Intercity S.A i Bartłomiej Buczek z PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o – w ciekawych, analitycznych wypowiedziach podkreślali, że autonomizacji transportu szynowego nie należy się bać, z drugiej strony jednak, biorąc pod uwagę skalę wyzwań technologicznych i ilość jeżdżącego taboru kolejowego w Polsce, będzie to niewątpliwie proces rozłożony na lata. Proces autonomizacji transportu szynowego powinien być ujęty w rządowy program jego wdrożenia.

Pan Sławomir Piątek – Członek Zarządu PESA S.A podkreślił, że producenci taboru, instytuty naukowo – badawcze oraz przewoźnicy kolejowi powinni uzyskać wsparcie dla przedsięwzięć innowacyjnych w tym obszarze. Polskie autonomiczne pojazdy kolejowe mogą z czasem być polską specjalnością produkcyjną i eksportową.

Pan Robert Milewski – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Informatyka sp. z o.o, w ciekawej wypowiedzi zwrócił uwagę na sprawy bezpieczeństwa w autonomicznych systemach transportowych. Cyberataki to jedna z podstawowych form walki we współczesnym świecie, zarówno w zagrożeniu terrorystycznym, jak i w szerszym wymiarze. PKP Informatyką sp. z o.o z ciekawością śledzi tą problematykę i jest gotowa współpracować nad nowoczesnymi systemami informatycznymi dla kolejowego transportu autonomicznego i systemami ich zabezpieczeń.

Uczestników Konferencji pożegnali:

Prowadzący Konferencję – dr Radosław Żołnierzak, przedstawiając wstępnie wnioski z obrad. Wnioski w ostatecznej wersji i w ujęciu kompleksowym zostaną przedstawione w odrębnej informacji Stowarzyszenia.

Dr Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP S.A, który ciesząc się z tak licznego grona uczestników Konferencji zapowiedział dalszą współpracę ze Stowarzyszeniem, przy realizacji kolejnych przedsięwzięć.

Józef Marek Kowalczyk – Prezes Stowarzyszenia, który podziękował uczestnikom Konferencji za przybycie i aktywną dyskusję i zaprosił do śledzenia działalności Stowarzyszenia na stronie internetowej: www.seim-tsz.pl

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z tej Konferencji.