Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 25 czerwca 2018 odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które:

1. Rozpatrzyło i przyjęło sprawozdania za 2017, tym: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

2. Udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w roku 2017.

3. Zaktualizowało Kierunki i Program Działania na okres do 30.06.2019.

Z przedstawionych przez Zarząd i zaakceptowanych na Walnym Zebraniu sprawozdań wynika, że rok 2017 był bardzo udany w działalności Stowarzyszenia.

  1. Po raz kolejny wzrosła liczba Członków Stowarzyszenia i wyniosła na koniec 2017 roku – 102 osoby. W trakcie I półrocza do Stowarzyszenia wstąpiły kolejne osoby i w związku z tym ilość Członków uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu wyniosła 108 osób.

  2. Stowarzyszenie zrealizowało w roku 2017 bogaty program przedsięwzięć merytorycznych, wśród których można, między innymi, wymienić:

  1. Przedłożenie do Ministra Infrastruktury, Prezesa UTK i do innych organów centralnej administracji rządowej, kilkunastu opinii i wniosków, zawierających propozycje rozwiązań systemowych, których zasadniczym celem jest poprawa konkurencyjności kolei i jej rozwój.

  2. Zorganizowanie dwóch konferencji; jednej we współpracy z Instytutem Kolejnictwa (problematyka cyfryzacji kolei); druga we współpracy z PKP S.A – problematyka rozwoju transportu intermodalnego.

  3. Aktywny udział w targach TRAKO 2017.

  4. Przebudowanie strony internetowej Stowarzyszenia i uruchomienie, we współpracy z Kurierem Kolejowym, zakładki tematycznej ZDANIEM EKSPERTA, w której mogą się wypowiadać poszczególni Członkowie Stowarzyszenia.

  5. Podjęcie prac nad publikacją zatytułowanej LUDZIE KOLEI, dedykowanej osobom pracującym na kolei i dla kolei.

  1. Stowarzyszenie zamknęło rok 2017 dobrymi wynikami finansowymi.