Powołanie Rady ds. Transportu Kolejowego

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacy Góra powołał 14 lutego 2018 r. Radę ds. Transportu Kolejowego. W skład Rady weszli: Krzysztof Celiński, Mirosław Chaberek, Andrzej Chudzikiewicz i Janusz Dyduch oraz członkowie Stowarzyszenia Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego : Mirosław Antonowicz, Sławomir Bukowski, Wiesław Jarosiewicz, Andrzej Massel, Andrzej Wach i Franciszek Adam Wielądek. Pracami rady kieruje Prezes UTK.

Do podstawowych zadań Rady należą: proponowanie nowych kierunków działań Urzędu, opiniowanie spraw  przedkładanych przez Prezesa i wspieranie w zakresie jego działalność.

Przewiduje się, że posiedzenia Rady będą zwoływane raz na kwartał. Pierwsze posiedzenie odbyło się właśnie 14 lutego i było poświęcone prezentacji priorytetów działalności Urzędu na najbliższy rok i dyskusji nt. problematyki, którą Rada powinna zająć się na kolejnych posiedzeniach (m.in. bezpieczeństwo w czasie jazdy pociągu, bezpieczeństwo prowadzenia inwestycji kolejowych, pojazdy autonomiczne).

Należy dodać, że w 10 osobowym składzie Rady – 6 osób to członkowie Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.