Informacja o możliwości zapisania się na studia podyplomowe – Interoperacyjność Systemu Kolei

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia, w uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia oraz Kierownictwem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przesyłam tą ciekawą i ważną informację o możliwości zapisania się na: Studia Podyplomowe – Interoperacyjność Systemu Kolei .

Poniżej przekazujemy kilka informacji na temat tych studiów, przygotowanych przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. W załączniku znajdziecie Państwo również broszurę.

Studia te skierowane są do osób, które zawodowo zajmują się m.in.:

 • projektowaniem i realizacją inwestycji kolejowych w zakresie budowy i modernizacji linii kolejowych,
 • wdrażaniem wymagań interoperacyjności w podsystemach strukturalnych i funkcjonalnych,
 • zagadnieniami i dokumentacją związaną z dopuszczeniem do eksploatacji budowli, urządzeń, pojazdów i podsystemów strukturalnych,
 • oceną i kwalifikacją zmian w podsystemach strukturalnych,
 • wpływem wymagań interoperacyjności na eksploatację i organizację ruchu kolejowego,
 • kompatybilnością pociągu z infrastrukturą kolejową.

Zakres merytoryczny studiów obejmuje zarówno podsystemy strukturalne jak i funkcjonalne:

ruch kolejowy, aplikacje telematyczne, pojazdy, infrastruktura, osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, energia, urządzenia sterowania ruchem kolejowym jak również aspekty formalne dopuszczania podsystemów do eksploatacji.

Wykorzystując bazę laboratoryjną Wydziału Transportu poprowadzone zostaną zajęcia z zakresu modelowania i symulacji ruchu kolejowego oraz obsługi urządzeń systemu ETCS. Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące projektowania rozmieszczenia balis, symulacji konstrukcji sieci trakcyjnej oraz systemu zasilania dla zakładanej organizacji ruchu pociągów. 

Zasady przyjmowania na studia 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia. 

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się w oparciu o złożone przez kandydatów dokumenty. Kandydat do wniosku o przyjęcie na studia podyplo­mowe dołącza: 

 • poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
 • życiorys, 
 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowany po wypełnieniu podczas rejestracji elektronicznej), 
 • oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym na stanowiskach pracy związanych z systemem kolei, z wyszczególnieniem rodzaju stanowiska pracy oraz okresu zatrudnienia, 
 • oświadczenie o przewidywanym sposobie finansowania uczestnictwa w studiach, 
 • jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm.   

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa 

Z dopiskiem – Studia podyplomowe Interoperacyjność Systemu Kolei 

lub złożyć osobiście u kierownika studiów – Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej pok. 117. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania.    

Decyzja o przyjęciu na studia jest podejmowana na podstawie postępowania kwalifika­cyjnego, przeprowadzanego przez komisję kwalifikacyjną. Komisji tej przewodniczy kierow­nik stu­diów po­dyplomowych, a w jej skład wchodzą dodatkowo dwie osoby prowadzące zajęcia na tych studiach podyplo­mowych, w tym nauczyciel akademicki. 

W postępowaniu kwalifikacyjnym jest uwzględniana kolejność zgłoszeń oraz minimalna i maksymalna liczba uczestników edycji studiów. Podczas rekrutacji na studia podyplomowe może być również prowadzona rozmowa kwali­fikacyjna z kandydatami. 

Edycje studiów będą uruchamiane pod warunkiem zapisania się na nie przynajmniej 20 słuchaczy, przy czym w pierwszej edycji studiów może uczestniczyć maksymalnie 32 słucha­czy, zaś w kolejnych edycjach studiów mogą być uruchomione maksymalnie 2 grupy, w których liczba słuchaczy będzie zawierać się w przedziale od 20 do 32 osób.  

Rejestracja kandydatów

Kandydaci rejestrują się w systemie internetowym na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp/kandydat/zgloszenie

Zapisów na studia można dokonać z dowolnego komputera połączonego z Internetem. 

Przyjęcia na studia podyplomowe będą odbywały się w oparciu o złożone przez kandydatów dokumenty, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną. 

Rekrutacja zakończy się 15 listopada 2019 r. lub po wyczerpaniu dostępnej liczby miejsc. Informacja o zakończeniu rekrutacji zamieszczona zostanie w zakładce Aktualności.  

Opłaty

Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 7 500,- zł za dwa semestry. Przy czym przed każdym semestrem należy wnieść opłatę w wysokości 3 750,- zł za jeden semestr. 

Istnieje możliwość zawarcia umowy trójstronnej na finansowanie studiów przez pracodawcę.

Harmonogram zjazdów: 

Na semestrze I

1.         Wprowadzenie do zagadnień interoperacyjność systemu kolei 16, 17  listopada  2019 r.
2.         Interoperacyjność w aspekcie ruchu kolejowego 23, 24  listopada  2019 r.
3.         Interoperacyjność w aspekcie aplikacji telematycznych 7, 8  grudnia  2019 r.
4.         Interoperacyjność w aspekcie systemów telekomunikacyjnych 14, 15  grudnia  2019 r.
5.         Proces dopuszczenia do eksploatacji podsystemów zgodnych z TSI 11, 12  stycznia  2020 r.
6.         Interoperacyjność w aspekcie infrastruktury torowej 18, 19  stycznia  2020 r.
7.         Interoperacyjność w aspekcie obiektów inżynieryjnych 25, 26  stycznia  2020 r.
8.         Interoperacyjność w aspekcie osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się 1, 2  lutego  2020 r.
9.         Interoperacyjność w aspekcie trakcji elektrycznej 8, 9  lutego  2020 r.

Na semestrze II

10.     Interoperacyjność w aspekcie zasilania sieci trakcji elektrycznej 29 lutego, 01 marca 2020 r.
11.     Interoperacyjność w aspekcie urządzeń sterowania ruchem kolejowym 14, 15 marca 2020 r.
12.     Interoperacyjność w aspekcie taboru kolejowego 21, 22 marca 2020 r
13.     Organizacja ruchu kolejowego – laboratorium 4, 5 kwietnia 2020 r.
14.     Symulacje prowadzenia ruchu kolejowego 1 – laboratorium 18, 19 kwietnia 2020 r.
15.     Symulacje prowadzenia ruchu kolejowego 2 – laboratorium 25, 26 kwietnia 2020 r.
16.     Obsługa systemu ETCS – laboratorium 9, 10 maja 2020 r.
17.     Wspólne metody oceny bezpieczeństwa 23, 24 maja 2020 r.
18.     Cyberbezpieczeństwo kolei 6, 7 czerwca 2020 r.

Wykładowcy 

 • dr inż. Janusz Szkopiński – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • dr inż. Stanisław Gago – Politechnika Warszawska Wydział Transportu 
 • dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk – Politechnika Warszawska Wydział Transportu
 • dr hab. inż. Jacek Kukulski – Politechnika Warszawska Wydział Transportu
 • dr inż. Andrzej Kochan – Politechnika Warszawska Wydział Transportu
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Politechnika Warszawska Wydział Transportu
 • dr inż. Jarosław Poznański – Politechnika Warszawska Wydział Transportu
 • dr inż. Marek Patoka– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • dr inż. Piotr Gołębiowski – Politechnika Warszawska Wydział Transportu
 • dr inż. Przemysław Ilczuk – Politechnika Warszawska Wydział Transportu
 • dr inż. Rafał Cichy – Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”  
 • mgr inż. Cezary Kraśkiewicz – Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej  
 • mgr inż. Cezary Lipko – TINES S.A. 
 • mgr inż. Krzysztof Banaszek – ekspert CTH Teresa Idzikowska
 • mgr inż. Maciej Śmieszek – jednostka notyfikowana CERTA Sp. z o.o. Sp. k. 
 • mgr inż. Paweł Drózd – Politechnika Warszawska Wydział Transportu 
 • mgr inż. Piotr Skolasiński – TOR Audytor
 • mgr inż. Radosław Burak-Romanowski – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska – Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej 
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski – Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej

Rada programowa

 • Dr inż. Przemysław Ilczuk – Kierownik studiów podyplomowych
 • Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu
 • Dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Dr inż. Andrzej Kochan – Dyrektor Ośrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej
 • Mgr Józef Marek Kowalczyk – Prezes Stowarzyszenia  Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
 • Dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. uczelni – Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, Kierownik Zakładu Telekomunikacji w Transporcie
 • Mgr inż. Robert Sobczak – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., dyrektor ds. Rozwoju
 • Dr inż. Janusz Szkopiński – Naczelnik wydziału w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. pw  – Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony studiów https://www.wt.pw.edu.pl/Studenci/Interoperacyjnosc-systemu-kolei

oraz do osobistego kontaktu. 

Studia są ciekawą propozycją podniesienia kompetencji w zakresie interoperacyjności.

Zarząd Stowarzyszenia poleca skorzystać z tej oferty i możliwości. Pragnę podkreślić, że studia będą realizowane przy współudziale Członków naszego Stowarzyszenia. Wykładowcami jest 4 Członków Stowarzyszenia:dr inż. Andrzej Kochan, dr inż Janusz Szkopiński, mgr inż. Krzysztof Banaszek, mgr inż. Maciej Śmieszek. W Radzie Programowej jest również 3 Członków Stowarzyszenia: Prezes – Józef Marek Kowalczyk oraz Członkowie: dr inż. Andrzej Kochan, dr inż. Janusz Szkopiński.

Franciszek Papierz
Specjalista w Biurze Stowarzyszenia