Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ekspertów I Menedżerów Transportu Szynowego

W dniu 30 lipca odbyło się, w siedzibie Stowarzyszenia, Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ekspertów I Menedżerów Transportu Szynowego.

Walne Zebranie podjęło uchwały zatwierdzające:
1. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia za rok 2019.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
Walne Zebranie udzieliło skwitowania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia z wykonania ich obowiązków w roku 2019.
Walne Zebranie przyjęło również dokument zatytułowany KIERUNKI i PROGRAM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA DO KOŃCA 2021 ROKU.
W ocenie Zarządu oraz uczestników Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia rok 2019 był najlepszym w dotychczasowym okresie funkcjonowania Stowarzyszenia.
Nastąpił bowiem dalszy rozwój organizacyjny Stowarzyszenia. Na koniec 2019 roku ilość Członków Stowarzyszenia wzrosła do 123 osób. Należy przy tym dodać, że aktualnie Stowarzyszenie liczy 127 Członków Zwyczajnych.
W roku 2019 Stowarzyszenie uzyskało najwyższe w dotychczasowym okresie funkcjonowania przychody z działalności statutowej, jak również z działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie uzyskało również bardzo dobre wyniki finansowe.
W roku 2019 Stowarzyszenie prowadziło szeroką działalność merytoryczną, zgodną z celami statutowymi Stowarzyszenia. Bardzo udanym przedsięwzięciem było zorganizowanie dużej Konferencji, zatytułowanej FORUM KOLEJOWEJ 1435/1520., która była organizowana we współpracy z PKP S.A

Fotorelacja z obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.