Zarząd SEiMTS wybrany na następną kadencję

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego jednogłośnie przyjęło sprawozdanie zarządu za 2016 r. Członkowie organizacji postanowili również, że dotychczasowi członkowie zarządu: prezes Józef Marek Kowalczyk i wiceprezes Adam Wielądek będą pełnili swoje funkcje podczas kolejnej, pięcioletniej kadencji. Również dotychczasowy skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia będzie funkcjonował bez zmian w kolejnej kadencji.

W trakcie obrad Walnego Zebrania Prezes Stowarzyszenia podkreślił prawidłowo sformułowane cele statutowe Stowarzyszenia. Są nimi zachowanie publicznej własności infrastruktury kolejowej, wyrównanie wysokości opłat za korzystanie z infrastruktury z transportem samochodowym i inne zmierzające do poprawy konkurencyjności kolei i jej rozwoju.

Konsekwentnie prowadzone działania dla realizacji tych celów przysparza Stowarzyszeniu coraz większą liczbę członków. W dniu odbywania Walnego Zebrania Stowarzyszenie zrzesza 90 osób, w tym byłych wiceministrów ds. Kolei, aktualnych i byłych prezesów zarządów i dyrektorów najważniejszych spółek kolejowych, którzy stanowią ponad połowę członków, przedstawicieli kadry kierowniczej średniego szczebla oraz wielu wybitnych ekspertów transportu szynowego.

W walnym zgromadzeniu brał udział dr Mirosław Antonowicz – jeden z ekspertów stowarzyszenia i członek zarządu PKP SA, który przedstawił nową strategię spółki, przewidującą komercyjne wykorzystanie nieruchomości nie tylko poprzez ich sprzedaż ale też czerpanie długoterminowych korzyści. Zarząd PKP SA będzie dążył do większego wykorzystania zasobów Grupy do potrzeb transportu i logistyki.

– W Strategii Rozwoju Transportu przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa duży nacisk położono na rozwój transportu intermodalnego a PKP SA powierzono rolę integratora działań spółek kolejowych w tym PKP LHS i PKP Cargo w celu wypracowania synergii w segmencie przewozowym – powiedział dr Mirosław Antonowicz.

Zarząd SEiMTS podsumował działania organizacji eksperckiej w 2016 r. Stowarzyszenie brało aktywny udział w konsultacjach projektów aktów prawnych przygotowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa i Ministerstwo Rozwoju, współpracowało z komisjami sejmowymi i UTK.

Eksperci zrzeszeni w organizacji biorą udział w spotkaniach różnych gremiów doradczych w sektorze transportowym i wspierają rozwiązania promujące kolej, która powinna być traktowana równoprawnie z transportem samochodowym. SEiMTS opiniowało projekty Ustawy o transporcie kolejowym i Krajowego Programu Kolejowego, a także wystosowało szereg pism do ministra infrastruktury i budownictwa w ważnych kwestiach rozwiązań systemowych, w tym między innymi ws. nieruchomości kolejowych, w którym zwrócono uwagę na zagrożenia jakie niosą nierozwiązane kwestie własnościowe.

Stowarzyszenie planuje wydać publikację „Ludzie Kolei” prezentująca postacie o wybitnych zasługach dla rozwoju transportu szynowego. SEiMTS planuje także organizowanie sympozjów i debat w tym m.in. dotyczących inwestycji kolejowych w Polsce Wschodniej i seminarium podczas targów TRAKO 2017.

Walne Zebranie przyjęło przygotowane przez Zarząd Kierunki działania stowarzyszenia na najbliższy rok. Zarząd zapowiedział równocześnie zorganizowanie przez Stowarzyszenie do końca roku debaty programowej  na temat najważniejszych problemów rozwojowych transportu szynowego w Polsce.