WZ zatwierdziło sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia

W dniu 30 czerwca 2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia za rok 2013 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2013 a także Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2013. Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013. Na dzień odbywania Walnego Zebrania Stowarzyszenie liczy 71 członków.