Uwagi i opinie SEiMTS dot. rozporządzenia ws. interoperacyjności systemu kolei

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego przesłało na ręce p. Doroty Pyć, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, opinie i uwagi  do skierowanego do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zmieniającego rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7.11.2013 w sprawie interoperacyjności systemu kolei.

Pełna treść dokumentu.