Strategiczne studium lokalizacyjne CPK – konsultacje

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia zachęcamy do udziału w konsultacjach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK

Zarząd Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) prowadzi konsultacje społeczne nad dokumentami składającymi się na STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE CPK.  Wszystkie konsultowane dokumenty są dostępne na stronie internetowej CPK.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi ważnymi dokumentami i zgłaszanie uwag, opinii i propozycji zmian i uzupełnień do tych dokumentów, na adres internetowy Stowarzyszenia: biuro@seim-tsz.pl , w terminie do 5 marca 2020 roku.

Przedstawiamy również jedną z informacji ze strony internetowej CPK, dotyczącą KOLEI

PROGRAM KOLEJOWY POLSKA NA DOBRYCH TORACH

Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko nowe lotnisko, ale też linie kolejowe. Część kolejowa Programu CPK zakłada budowę 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy.

Każda z 10 kolejowych „szprych”, prowadzących do CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Na potrzeby budowy tego kolejowego systemu doszło do podziału zadań inwestycyjnych między spółki CPK i PKP PLK.

W ramach etapu zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Solidarność zdolności operacyjnej, wybudowane zostanie 140 km nowych linii, głównie na trasie Warszawa – CPK – Łódź. Pozostałe inwestycje kolejowe wpisane są w horyzont czasowy do 2040 R.

Z ponad 100 polskich miast będziemy mogli bezpośrednio dojechać do Portu Solidarność i Warszawy w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Zadania realizowane w ramach Programu Kolejowego CPK pozwolą nam działać na rzecz zrównoważenia transportu w Polsce. Dzisiaj charakteryzuje się on niedostatecznym rozwojem kolei i opiera w nadmierny sposób na infrastrukturze drogowej.

Piotr Malepszak, – Członek Zarządu CPK