SEiMTS zaproponowało zmiany do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

W związku z przesłanym do konsultacji projektem ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (zwanym dalej projektem ustawy o ptz), Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego przedstawiło opinię.

W ocenie ekspertów proponowane zmiany w ustawie o ptz należy generalnie ocenić pozytywnie.

Jednocześnie Stowarzyszenie zgłasza swoje propozycje, których wprowadzenie przyczyniłoby się niewątpliwie do do zwiększenia roli kolei w publicznym transporcie zbiorowym.

  1. Rekompensaty dla przewoźników realizujących przewozy użyteczności publicznej powinny być wyliczane przy uwzględnieniu zerowej stawki opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej w tym za korzystanie z obiektów infrastruktury usługowej. W praktyce oznaczałoby to obowiązek zwrotu  takich opłat przewoźnikowi, jeśli byłyby one uprzednio poniesione
  2. Powinna być wyraźnie wskazana hierarchia ważności planów transportowych opracowanych przez poszczególne szczeble samorządu terytorialnego i Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Opowiadamy się za nadrzędnością planu transportowego jednostki samorządu terytorialnego wyższego szczebla nad takimi jednostkami niższych szczebli.
  3. Dotychczasowy zakres planu planu transportowego przygotowanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa i dotyczący przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych należałoby rozszerzyć o:
    1. Przewozy jakie mogłyby być organizowane przez Ministra infrastruktury i Budownictwa i samorządy województw przygranicznych; miałoby to bardzo ważne znaczenie dla województw granicznych na wschodniej granicy Polski, będącej wschodnią granicą UE. Dla rozwoju takich przewozów Minister Infrastruktury i Budownictwa mógłby pozyskiwać dodatkowe środki unijne.
    2. Inne ważne przewozy publiczne, jakie powinny być organizowane, koordynowane i współfinansowane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, np.: takie przewozy jakie były organizowane na Światowe Dni Młodzieży i spotkania z Papieżem Franciszkiem
  4. Należałoby odstąpić od idei jednej umowy z przewoźnikiem na realizację przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych, nawet gdyby one miały być realizowane przez tego samego przewoźnika. Są to bowiem zasadniczo różne przewozy o różnych systemach organizacji i różnych warunkach ich finansowania. Regulacje dotyczące tych tak różnych przewozów zmieniają się odrębnie iw różnych cyklach czasowych.
  5. Niezrozumiałym jest wskazanie, w art. 58b i 58c, lat 2020 – 2023, jako okresu w którym przewoźnicy kolejowi mogą uzyskać dofinansowanie od Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz od Ministra Rozwoju. Proponujemy aby był to okres lat 2018 – 2023
  6. Należałoby wzorem regulacji zawartej w art. 17 ustawy o ptz, dotyczącej stawek opłat dla przewoźników drogowych za korzystanie z przystanków i dworców ustalić w ustawie o ptz konkretne stawki opłat dla przewoźników kolejowych za korzystanie z dworców i stacji kolejowych.

Z opinią Stowarzyszenia dotyczącą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym można zapoznać się tutaj.