Propozycje zmian regulacyjnych dla zahamowania procesu likwidacji bocznic kolejowych

Bocznice kolejowe są kluczowym elementem infrastruktury, bez których niemożliwe są przewozy ładunków koleją. Stowarzyszenie wystosowało pismo do Ministra Infrastruktury, zawierające wnioski i propozycje interwencji regulacyjnej w odniesieniu do bocznic kolejowych, niezbędnych dla zahamowania spadku udziału kolei w przewozach ładunków.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma.