Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Prosimy zainteresowanych o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do Projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 3379) w terminie do dnia 7 maja br. (wtorek), do godz. 15.00.

 Dokumentacja jest dostępna pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3379

Projekt dotyczy utworzenia nowego modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, polegającego w szczególności na określeniu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej oraz określeniu sposobu obliczania wysokości tych opłat w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności, po dokonaniu czynności egzekucyjnych i uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r., dotyczący określenia maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne oraz zawiera rozwiązania usprawniające postępowanie egzekucyjne.