Projekt rozporządzenia MIR ws. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii z prośbą o stanowisko organizacji zrzeszających geodetów

Szanowni Państwo,
Aktualnie procedowany jest Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii z prośbą o stanowisko organizacji zrzeszających geodetów (25).

Dokumentacja jest dostępna pod adresem:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321634/katalog/12587568#12587568
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do dnia 10 maja br. (piątek).

Wg Projektodawcy w dniu 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669). Ustawa ta dokonała m.in. zmiany brzmienia przepisu art. 45h pkt 1 lit. f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 i 730). Zmiana ta polegała na zastąpieniu wyrażenia „program kształcenia” wyrażeniem „program studiów”. Dodatkowo, zgodnie z art. 349 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 45h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowego brzmienia art. 45h tej ustawy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy (czyli do 1 października 2019 r.).
 
W związku z tym, że ww. ustawa nie przewidziała możliwości nowelizacji aktu wykonawczego w okresie jego czasowego zachowania w mocy, zachodzi konieczność wydania nowego rozporządzenia. W projekcie tym przewiduje się zasadniczo powtórzenie rozwiązań funkcjonujących w obowiązującym rozporządzeniu dostosowanych do zmian wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.