Opinia SEiMTS dotycząca projektu rozporządzenia ws. skrzyżowań linii i bocznic kolejowych z drogami

Po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 czerwca 2017 roku, zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie Stowarzyszenie pozytywnie opiniujemy zamiar nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia.

Większość zmian prowadzi do poprawy klarowności regulacji oraz powinna się przyczyniać do poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Stowarzyszenie opowiada się jednocześnie za rozpoczęciem prac nad kompleksową zmianą tego rozporządzenia, która powinna zakładać jego pełną zgodność z regulacjami unijnymi. W docelowej wersji rozporządzenia należałoby naszym zdaniem odejść od kategorii przejazdów uwarunkowanych głównie iloczynem ruchu, na rzecz klasyfikacji opartej na metodzie indywidualnej, wielokryterialnej oceny ryzyka dla poszczególnych przejazdów.

Z opinią SEiMTS dotycząca projektu rozporządzenia ws. skrzyżowań linii i bocznic kolejowych z drogami można zapoznać się tutaj.