Opinia i propozycje Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych po roku 2023

Na wstępie proponujemy skorygowanie daty rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych w przyszłej perspektywie unijnej na rok 2021, który będzie pierwszym rokiem nowej perspektywy budżetowej UE. To, że w latach 2022 – 2023 będą mogły być kończone inwestycje z perspektywy budżetowej z lat 2014 – 2020, nie jest przeszkodą w podjęciu realizacji zadań inwestycyjnych, które będą współfinansowane ze środków nowej perspektywy unijnej.

Aby możliwym było sprawne wystartowanie z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2021 niezbędnym będzie ich przygotowanie projektowe do roku 2020. Nadmieniamy, że taką zasadę przyjęto w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, w odniesieniu do programu drogowego.

W perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 proponujemy, w odniesieniu do kolei,  przygotowanie i podjęcie działań inwestycyjnych w następujących, strategicznych  obszarach rozwoju infrastruktury i transportu kolejowego:

  1. Budowę Kolei Dużych Prędkości, w drodze wcześniejszego umiędzynarodowienia tego przedsięwzięcia a następnie budowę pierwszych linii kolejowych w ramach tego projektu.
  2. Budowa nowych odcinków konwencjonalnych linii kolejowych oraz łącznic o dużej wartości dodanej dla istniejącej sieci kolejowej, poprawiających efektywność jej wykorzystania i umożliwiających zwiększenie przewozów osób i ładunków.
  3. Inwestycje na istniejących liniach sieci bazowej i sieci kompleksowej TEN-T dla przewozów pasażerskich, w tym nowe projekty a także działania (projekty) uzupełniające na liniach już zmodernizowanych ukierunkowane na zwiększenie prędkości pociągów do 200 km/h (w przypadku CMK do 250 km/h) i/lub na usunięcie „wąskich gardeł” w zakresie przepustowości,
  4. Inwestycje na istniejących liniach sieci bazowej i sieci kompleksowej TEN-T dla przewozów towarowych a także na odcinkach dojazdowych, zapewniające uzyskanie nacisku osi 221 kN (22,5 ton) oraz dopuszczalnej długości składu pociągu 740 m (750 m) oraz usunięcie istniejących „wąskich gardeł” w realizacji przewozów towarowych,
  5. Budowa strategicznej sieci terminali do transportu intermodalnego oraz budowa i/lub modernizacja połączeń kolejowych do tych terminali,
  6. Kompleksowa modernizacja kolejowych przejść granicznych na wschodniej granicy Polski, wraz z infrastrukturą logistyczną wokół tych przejść.
  7. Inwestycje modernizacyjne, inwestycje rewitalizacyjne oraz inne działania usprawniające na głównych liniach poza siecią TEN-T,
  8. Inwestycje modernizacyjne, inwestycje rewitalizacyjne oraz inne działania usprawniające na liniach istniejących o dużym znaczeniu regionalnym,
  9. Elektryfikacja odcinków istniejącej sieci kolejowej ukierunkowana na eliminację „wąskich gardeł”, zapewnienie ciągłości i jednolitości obsługi trakcyjnej na wszystkich podstawowych ciągach przewozowych,
  10. Wyposażenie wszystkich linii kolejowych należących do sieci TEN – T w systemy ERTMS.

Z propozycjami Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych po roku 2023 można zapoznać się tutaj.