M. Antonowicz: nowelizacja ustawy o kolei to milowy krok

Odbieram mijający rok jako rok analiz, weryfikacji i przygotowań do intensywnych działań w różnych sferach działalności kolejowej w 2017 roku i latach następnych. Niemniej jednak, 2016 r. to dalsza utrata rynku przez kolejowe przewozy towarowe, zarówno w wolumenie przewiezionych ładunków, jak i wykonanej pracy przewozowej. Po drugie, ostatnie 12 miesięcy to widoczne tendencje poprawy wyników w przewozach pasażerskich. Notowane są kilkuprocentowe wzrosty w wolumenie przewiezionych pasażerów.  Tak naprawdę to PKP Intercity ciągnie sektor w górę z udziałem w rynku wykonanej pracy przewozowej na poziomie około 50 proc. Spółki samorządowe także notują wzrosty. Pytanie podstawowe to pytanie o trwałość tego trendu – zaznacza dr Mirosław Antonowicz, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Rok 2016 to także problemy w obszarze inwestycji kolejowych i w efekcie spadek w inwestycjach kolejowych, z uwagi na opóźnienia w ich przygotowaniu i postępowaniach przetargowych.

Pozytywnym wydarzeniem jest niewątpliwie duża nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym. To jest krok milowy w tym względzie np. w zakresie regulacji dostępu do infrastruktury usługowej. Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych, wprowadzenie  do ustawy zapisów o analizie TCO i partnerstwa innowacyjnego oraz odejście od wyboru opartego wyłącznie o cenę – to kolejne pozytywne zmiany.

Obecny rok będzie czasem wdrażania rozwiązań znowelizowanej ustawy o transporcie kolejowym,. np. zapisów  w sprawie umowy między ministrem właściwym ds. transportu a zarządcą infrastruktury w zakresie wieloletniego programu rozwoju. Zwiększona liczba modernizacji, ilość prac, zamknięć, objazdy a szczególnie ich natężenie nie przyczyniają się do sprawności systemu kolejowego i nie wpływają pozytywnie na przewozy czy to ładunków, czy pasażerów.

W życie powinien być wprowadzony zmieniony Krajowy Program Kolejowy oraz zapowiadane przepisy rangi ustawowej, których celem powinno być zwiększenie efektywności i skrócenie procesu inwestycyjnego oraz wprowadzenie rozwiązań upraszczających przygotowanie dokumentacji technicznej czy uregulowanie sytuacji prawnej i geodezyjnej gruntów dzierżawionych przez PLK od PKP S.A. Również programy modernizacji i wymiany taboru winny być zintensyfikowane.

Nadchodzący rok musi być rokiem wzrostu i rozwoju w zakresie kolejowych inwestycji infrastrukturalnych. Podstawowe zadanie PLK to przeciwdziałanie negatywnym tendencjom spadkowym w zlecaniu prac i ich przygotowaniu oraz zahamowanie opóźnień w wydatkowaniu środków a wręcz ich przyspieszenie i danie impulsów rozwojowych sektorowi inwestycji budowlanych.  

Natomiast zapowiadane zmiany w Strategii Rozwoju Transportu powinny zmierzać do wyrównania warunków konkurencji między gałęziami transportowymi oraz poprawy konkurencyjności kolejowego transportu towarowego.