Konsultacje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia

Otrzymaliśmy z Biura Rzecznika MŚP do konsultacji ważne projekty nowych regulacji (w załączeniu), w tym między innymi projekt zmian w Kodeksie Spółek Handlowych. Projekt zmian w KSH zakłada między innymi wprowadzenie regulacji tzw. prawa holdingowego, co będzie miało znaczenie dla organizacji zarządzania w Grupie PKP, Grupie PLK, Grupie PKP Cargo i w innych złożonych podmiotach – grupach spółek kolejowych.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi projektami i wzięcie udziału w procesie konsultacji, poprzez bezpośrednie zalogowanie się i wyrażenie opinii, jak i propozycji.

Zarząd Stowarzyszenia

Konsultacje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji następujące projekty:

Prawo lotnicze oraz niektóre inne ustawy (UC89)

Opis Projektodawcy:
„Przewidywane w niniejszym projekcie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, mają na celu zapewnienie stosowania nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezzałogowych statków powietrznych oraz systemów bezzałogowych statków powietrznych. W projekcie przewiduje się w szczególności:
1) wskazanie organów uprawnionych do wykonywania określonych w regulacjach unijnych zadań i kompetencji państwa członkowskiego i organu właściwego w zakresie cywilnych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (BSP);
2) określenie zasad wykonywania operacji z użyciem systemów BSP;
3) uregulowanie możliwości wyznaczania przez Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) stref geograficznych dla systemów BSP, przedłużenia obowiązywania stref geograficznych dla systemów BSP i ponownego wyznaczania stref geograficznych dla BSP, a także procedury postępowania z wnioskami składanymi w tej sprawie;
4) unormowanie rejestru operatorów systemów BSP;
5) uregulowanie zasad zapobiegania bezprawnemu wykonywaniu operacji z użyciem systemu BSP, w tym przepisów karnych i o karach pieniężnych;
6) wskazanie wysokości stawek opłat za czynności przewidziane w projektowanej regulacji;
7) ustanowienie sankcji za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w projektowanej regulacji.”

uwagi, wnioski i komentarze można nadsyłać
do dnia 12.09.2021 r. na adres: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl
 
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy (UD156)

Opis Projektodawcy:
„• Celem projektowanych zmian jest przede wszystkim wyeliminowanie nieścisłości poprzednich nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (dalej „k.p.c.”), modyfikacja poprzednich rozwiązań, ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, wypełnienie luk w obowiązującym prawie oraz przyspieszenie postępowań. Projektowane zmiany mają na celu także zwiększenie zakresu ochrony konsumentów i wzmocnienie pozycji konsumenta w stosunku do przedsiębiorcy jako strony postępowania. Na przedsiębiorców będących stroną postępowania z udziałem konsumentów zostaną nałożone nowe obowiązki.
• Istota głównych zmian zaproponowanych w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego przedstawia się następująco:
1. Zmiany zmierzające do wzmocnienia pozycji konsumentów będą realizowane głównie na gruncie nowego postępowania odrębnego – postępowania z udziałem konsumentów. Projektowane przepisy będą miały zastosowanie do spraw o roszczenia konsumenta przeciwko przedsiębiorcy oraz o roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, także w przypadku, gdy przedsiębiorca będący stroną postępowania zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej. Na przedsiębiorcę będącego stroną postępowania zostanie nałożonych kilka obowiązków, m.in. obowiązek powoływania wszystkich twierdzeń i dowodów w pozwie, z konsekwencją pominięcia w przypadku naruszenia tych reguł. W projekcie zaproponowano także możliwość wytoczenia powództwa w pewnych rodzajach spraw (np. o zawarcie umowy, ustalenie jej treści) przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania konsumenta. Sąd zyska również możliwość obciążenia strony będącej przedsiębiorcą kosztami procesu w całości lub w części, a nawet podwyższenia ich maksymalnie dwukrotnie, w sytuacji, gdy zaniechała ona próby dobrowolnego rozwiązania sporu, uchyliła się od udziału w niej lub uczestniczyła w niej w złej wierze, co doprowadziło do zbędnego wytoczenia powództwa lub wadliwego określenia przedmiotu sprawy.
2. Projekt przewiduje ponadto podniesienie wartości przedmiotu sporu warunkującej właściwość rzeczową sądu okręgowego z 75 000 zł do 150 000 zł. Ma to na celu odciążenie sądów okręgowych i będzie miało zastosowanie tylko do spraw wpływających po dniu wejścia w życie ustawy.
3. W zakresie kosztów procesu, z uwagi na niejednokrotnie znaczne zasądzone kwoty, zaproponowano możliwość rozłożenia ich na raty, co będzie miało charakter dyskrecjonalnego uprawnienia sądu.
4. Projekt przewiduje możliwość pozostawienia w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia korespondencji kierowanej do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zaniechały ujawnienia w CEIDG zmiany adresu do doręczeń.
5. Sąd drugiej instancji będzie miał obowiązek sporządzenia uzasadnienia wyroku oraz postanowienia kończącego postępowanie w sprawie tylko wówczas, gdy są one zaskarżalne do Sądu Najwyższego. Rozpoznanie apelacji, która została złożona od wyroku oddalającego powództwo z przyczyny oczywistej bezzasadności będzie rozpoznawanie w składzie jednego sędziego. Pisemne uzasadnienie albo transkrypcja wygłoszonego uzasadnienia będą sporządzane w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia orzeczenia.
6. Na podstawie art. 1391 kpc przesyłki awizowane, które nie zostały odebrane przez adresata będą doręczane przez komornika tylko osobom fizycznym, których korespondencja jest doręczana na adres zamieszkania. Sąd będzie mógł odstąpić od tej procedury, jeśli adres zamieszkania adresata nie budzi wątpliwości, na przykład jest znany sądowi z innych postępowań. Również komornik będzie miał możliwość wykorzystania z urzędu swojej wiedzy o dresie zamieszkania adresata z innych postępowań. Jeśli komornik ma informacje o adresie jeszcze przed próbą doręczenia, wnioskujący zapłaci mu 40 zł. Jeśli komornik zastanie pod wskazanym adresem innego niż adresat dorosłego domownika, wręczy mu pismo z wyjątkiem sytuacji, gdy musi być ono doręczone do rąk własnych. Jeśli powód wykaże, że pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie, nie będzie zobowiązany do doręczenia pisma za pośrednictwem komornika. Jeśli powód ma miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą i nie jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wykonującego zawód w Polsce, doręczenia za pośrednictwem komornika będzie mógł dokonać tylko sąd, a powód będzie zobowiązany uiścić zaliczkę na pokrycie kosztów.
7. Braki w składzie organów jednostki organizacyjnej nie będą podstawą do zawieszenia postępowania egzekucyjnego, jednak komornik wstrzyma się z dalszymi czynnościami jeżeli będzie tego wymagać ochrona interesów dłużnika. W postępowaniu egzekucyjnym czynności dyspozytywne wierzyciela nie będą mogły naruszać przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym. Podstawowym zdarzeniem, które będzie ograniczało władztwo dłużnika nad nieruchomością jest zajęcie i ujawnienie go w księdze wieczystej. Nie będzie możliwe jednoczesne prowadzenie egzekucji przez wierzycieli następcy do momentu zakończenia postępowania przeciwko dłużnikowi będącemu pierwszym właścicielem zajętej nieruchomości.
8. Projekt przewiduje także pewne zmiany w zakresie przepisów dotyczących biegłych sądowych, m.in. „opóźnienie” w wypłacie biegłemu wynagrodzenia na skutek np. konieczności uzupełnienia opinii, powinno przyjąć sformalizowaną postać – zarządzenia. „

uwagi, wnioski i komentarze można nadsyłać
do dnia 24.09.2021 r. na adres: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl

Kodeks spółek handlowych oraz niektóre inne ustawy (UD113)

Opis Projektodawcy:
„Projektowana ustawa składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza dotyczy wprowadzenia do polskiego prawa spółek handlowych regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które – w szerokim znaczeniu doktrynalnym – reguluje relacje prywatno-prawne między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy), zwłaszcza spółki zależnej, natomiast druga część ogniskuje się na zwiększeniu efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych. Ponadto wyróżnić można zbiór przepisów, w ogólnym ujęciu zmierzających do poprawienia efektywności funkcjonowania spółek oraz porządkujących część regulacji KSH, która od lat sprawiała trudności interpretacyjne.”

uwagi, wnioski i komentarze można nadsyłać
do dnia 13.09.2021 r. na adres: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl 

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektóre inne ustawy (UC81)

Projekt będzie miał istotny wpływ na przedsiębiorców z uwagi na zmianę modelu finansowania gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Ciężar finansowania systemu zostanie przeniesiony z mieszkańców na wprowadzających produkty w opakowaniach. Projektodawca wskazał m.in., że realizacja projektu „może przyczynić się do wzrostu obciążeń finansowych podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach oraz do wzrostu cen za wykonywanie usług w zakresie recyklingu tych odpadów oferowanych przez przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem odpadów opakowaniowych. Może to pociągnąć za sobą wzrost cen produktów w opakowaniach, gdyż przedsiębiorcy w ramach zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta będą rekompensować koszty poniesione na wykonanie ustawowych obowiązków”

Opis Projektodawcy:
„Zgodnie z art. 8a ust. 7 znowelizowanej dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), które zostały ustanowione przed dniem 4 lipca 2018 r., powinny być zgodne z tym artykułem do dnia 5 stycznia 2023 r. Niniejszym projektem ustawy dostosowany zostanie system ROP określony w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W celu zapewnienia zgodności systemów ROP ze zmianami wprowadzonymi w powyższej dyrektywie, rekomenduje się m.in.:
1) wprowadzenie obowiązkowej opłaty opakowaniowej ponoszonej przez wprowadzającego produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych za każdy kilogram opakowania wprowadzonego do obrotu z produktem, co jest związane z odpowiedzialnością finansową producentów;
2) wprowadzenie wynagrodzenia płaconego przez wprowadzającego produkty w opakowaniach na rzecz organizacji odpowiedzialności producentów, obliczanego na podstawie co najmniej stawek minimalnych oraz masy opakowań;
3) wprowadzenie obowiązku dla wprowadzających produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, do zapewnienia poziomów zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach;
4) wprowadzenie możliwości objęcia opakowań innych niż butelki wymienione w powyższym punkcie obowiązkiem zapewnienia poziomów zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w tych opakowań, w drodze rozporządzenia wydanego przez właściwego ministra.
5) wyszczególnienie w strumieniu opakowań produktów oraz odpadów opakowaniowych opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz pozostałych opakowań. Zastosowanie takiego podziału jest inicjatywą własną, niewynikającą z przepisów UE. Niemniej podział ten jest niezbędny w celu rozróżnienia opakowań, w których wprowadzane są produkty, które będą podlegały opłacie opakowaniowej oraz te, które nie będą jej podlegały;
6) nadanie Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu uprawnień do nadzoru nad systemem ROP, w tym obejmującym opakowania;”

uwagi, wnioski i komentarze można nadsyłać do dnia 15.09.2021 r. na adres: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl