Konsultacje projektu rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie ws. udostępniania infrastruktury kolejowej

Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury skierował, między innymi do naszego Stowarzyszenia pismo zapraszające do konsultacji zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków udostępniania infrastruktury kolejowej.

Stosowne pismo i projekt zmian w Rozporządzeniu w załączeniu.

Członków Stowarzyszenia zainteresowanych tą problematyką proszę o zgłaszanie swoich uwag i  opinii, w terminie do 14.05.2018, celem wypracowania stanowiska Stowarzyszenia.

Przy okazji pragnę zwrócić uwagę na postanowienie (w projektowanych zmianach w Rozporządzeniu) przymuszające PKP PLK do ustanawiania i publikowania zerowych stawek dostępu, w części dotyczącej rodzajów przewozów, w szczególności na liniach, na których obecnie nie są realizowane żadne przewozy.  Oceniam, że jest to rozwiązanie idące w dobrym kierunku, zgodne z postulatami naszego Stowarzyszenia.