OGROMNA FREKWENCJA I WYSOKI POZIOM MERYTORYCZNY KONFERENCJI
FORUM KOLEJOWE 1435/1520

BARDZO DOBRA ORGANIZACJA TEGO WYDARZENIA

#prezentacje          #galeria

W dniu 3 października 2019 r., Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego – organizacja opiniotwórcza, zrzeszająca prestiżowe grono osób aktualnie lub w przeszłości pełniących funkcje prezesów, członków zarządu i dyrektorów w największych spółkach kolejowych w Polsce oraz wysokiej klasy specjalistów i ekspertów w zakresie transportu szynowego, we współpracy z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. zorganizowały Konferencję FORUM KOLEJOWE 1435/1520”.

Konferencję otworzyli:

Pan Józef Marek Kowalczyk – Prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego – głównego organizatora Konferencji oraz

Pan Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A – spółki gospodarza Konferencji

Władze PKP S.A, co podkreślali, zarówno Prezes Zarządu PKP S.A – Pan Krzysztof Mamiński, jak i Członek Zarządu – Pan Mirosław Antonowicz, przywiązują dużą wagę do rozwoju infrastruktury kolejowej i przewozów w Polsce wschodniej, w tym przez  kolejowe  przejściach graniczne na wschodniej granicy Polski, będącej wschodnią granicą Unii Europejskiej i jednocześnie granicą celną Unii Europejskiej. Co ważne są już widoczne efekty tych działań w postaci modernizacji  linii kolejowych, przywracania połączeń kolejowych i odnawiania wielu dworców kolejowych

Biuro Logistyki PKP S.A, kierowane przez doświadczonego menedżera – Pana Henryka Zielaskiewcza, skutecznie koordynuje szereg przedsięwzięć dotyczących tworzenia terminali intermodalnych i rozwoju logistyki kolejowej. Spółki, w tym na  kolejowych przejściach granicznych na wschodniej granicy Polski.

WAŻNE PATRONATY NAD KONFERENCJĄ I GOŚCIE HONOROWI

Honorowe patronaty nad Konferencją objęli:

  1. Wicepremier Rządu - Pan Jacek Sasin,
  2. Minister Infrastruktury – Pan Andrzej Adamczyk,
  3. Minister Inwestycji Rozwoju – Pan Jerzy Kwieciński,
  4. Prezes UTK – dr inż. Ignacy Góra,
  5. Dyrektor CUPT – Pani Joanna Lech,
  6. Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Jarosław Stawiarski,
  7. Prezydent Miasta Chełm – Jakub Banaszek,
  8. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Pan Adam Abramowicz.

Do uczestników Konferencji specjalne pisma skierowali:

WICEPREMIER RZĄDU – PAN JACEK SASIN

Lst w jego imieniu odczytał Dyrektor Departamentu Programowania Prac Rządu – Pan Jakub Rybicki. Dyrektor Jakub  Rybicki przekazał, że Wicepremier Jacek Sasin planował być na Konferencji, gdyż sprawa rozwoju logistyki kolejowej na wschodniej granicy Polski jest według niego słusznym kierunkiem aktywności władz kolei. Jednakże  ważne obowiązki państwowe uniemożliwiły jemu przybycie na to spotkanie.

Wicepremier Jacek Sasin w odczytanym liści podkreślił, że Rząd przywiązuje dużą wagę do inwestycji kolejowych w Polsce Wschodniej, których wielkość, przykładowo w samym Województwie Lubelskim osiągnie do roku 2023 kwotę ponad 5 mld złotych.

MINISTER INFRASTRUKTURY – PAN ANDRZEJ ADAMCZYK oraz SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTRY – PAN ANDRZEJ BITTEL

list w ich imieniu odczytał Dyrektor Departamentu Kolejnictwa – Pan Tomasz Buczyński. Ministrowie z Resortu Infrastruktury pokreślili wagę wyrównania rozwoju kole w Polsce Wschodniej oraz przedstawili podstawowe priorytety w dziedzinie inwestycji kolejowych w Polsce, wśród których znajdują się inwestycje na wschodnich kolejowych przejściach granicznych.

Dyrektorzy: Pan Jakub Rybicki i Pan Tomasz Buczyński byli Gośćmi Honorowymi Konferencji.

Na Konferencję przybył również, jako Gość Honorowy, Pan Tadeusz Szozda – Przewodniczący organizacji OSŻD, który zabierając głos przedstawił ciekawie zarówno kierowaną przez siebie organizację, jak i stan przewozów przez wschodnią granicę, w szczególności z Chin i z innych krajów dalekiego wschodu.

Należy podkreślić, że OSŻD jest największą organizacją kolejową na świecie i na dodatek mającą siedzibę w Polsce.

TYTUŁEM WPROWADZENIA

Dla czytelników, szczególnie  spoza środowiska kolejowego godzi się wyjaśnić, że 1435 milimetrów to podstawowy rozstaw szyn w torach kolejowych w Polsce, a 1520 milimetrów to rozstaw szyn w torach występujących za wschodnią granicą naszego Kraju.

Przy czym na wschodnich kolejowych przejściach granicznych jest tak, że: nasze tory wchodzą na odległość od kilku do kilkunastu kilometrów na terytoria naszych wschodnich sąsiadów i odwrotnie; ich tory o szerokości 1520 mm wchodzą też na podobne odległości na nasze tereny przygraniczne.

Łączna długość torów szlakowych, o prześwicie 1520 mm, zarządzanych przez PKP PLK S.A wynosi około 150 km, natomiast zarządzanych przez spółkę CARGOTOR Sp. z o.o to około 30 km

Najdłuższą  szerokotorową linią kolejową w Polsce jest linia nr 65 o długości ca 400 km, biegnąca od granicy w Hrubieszowie do Sławkowa na Śląsku.

SZANSE I UWARUNKOWANIA ROZWOJU LOGISTYKI I PRZEWOZÓW

Styk szerokich i normalnych torów stwarzają dogodne warunki do rozwoju logistyki. Ale nie jest to takie proste

Różnica szerokości torów, ale także wiele innych różnic systemowych, jak różne długości pociągów, różne systemy zasilanie energetycznego i inne, ograniczają transport pasażerów i towarów pomiędzy Polską i krajami za wschodnią granicą, i szerzej pomiędzy Unią Europejską a Azją.

Najlepiej o tych ograniczeniach wiedzą, bo doświadczają ich w codziennej działalności, firmy logistyczne i przedsiębiorcy prowadzący działalność w obrębie styku torów 1435 i 1520 po obu stronach granic.

Przedstawiciele tych firm oraz eksperci reprezentujący różne specjalności rynku kolejowego wymienili się w toku Konferencji wiedzą o zidentyfikowanych barierach, podejmowanych działaniach zaradczych i pomysłami ukierunkowanymi na minimalizację barier i ograniczeń w wymianie handlowej przy udziale kolei przez wschodnią granicę Unii Europejskiej.

OGROMNE ZAINTERESOWANIE KONFERENCJĄ

Tematyka Konferencji wywołała bardzo duże zainteresowanie środowiska kolejowego i firm współpracujących z koleją.

Dość powiedzieć, że Konferencja zgromadziła przedstawicieli najważniejszych uczestników rynku kolejowego w Polsce działających w obrębie styku torów o różnej szerokości, w osobach prezesów i członków zarządu a także prezesów i członków zarządu największych spółek kolejowych w Polsce.

Sala konferencyjna PKP ledwie pomieściła chętnych, którzy przybyli na Konferencję. Było to pierwsze spotkanie tak dużej ilości firm działających na wschodniej granicy Polski z największymi spółkami kolejowymi, w tym z ich kierownictwami

Program Konferencji przewidywał 13 specjalistycznych Prezentacji oraz Panel Dyskusyjny  został w pełni zrealizowany. Pomimo długich i intensywnych obrad bardzo duża frekwencja uczestników została zachowana do końca Konferencji a nawet po jej formalnym zakończeniu.

SPRAWNE PROWADZENIE KONFERENCJI

Moderatorami kolejnych sesji Konferencji byli kolejno: dr Franciszek Adam Wielądek – były Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, obecnie wiceprezes Stowarzyszenia, i dr Radosław Żołnierzak – były Członek Zarządu PKP S.A., wcześniej dyrektor CNTK, obecnie także członek Stowarzyszenia.

Dzięki ich profesjonalizmowi oraz  celnym merytorycznym komentarzom do wystąpień prelegentów, Konferencja przebiegała sprawnie a uczestnicy Konferencji z zainteresowaniem słuchali kolejnych wystąpień i chętnie włączali się w dyskusję.

WYSOKI POZIOM MERYTOYCZNY REFERATÓW I PREZENTACJI

Wszystkie wygłoszone referaty i przedstawione prezentację  były na wysokim poziomie merytorycznym.

PIERWSZA SESJA PROGRAMOWA KONFERENCJ

Pierwszą sesję referatów programowych rozpoczął dr Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP S.A, którego ciekawa prezentacja  na temat Przejść granicznych na granicy wschodniej w świetle inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku, była uważnie słuchana i żywo  dyskutowana w trakcie Konferencji. Do tej problematyki powracano wielokrotnie, w tym w Panelu Dyskusyjnym.

Następnie Pan Robert Sobczak – Członek Zarządu PKP PLK S.A. mówił o inwestycjach infrastrukturalnych we wschodniej Polsce. Skala tych inwestycji w ostatnich latach potwierdza przywiązywanie przez Ministerstwo Infrastruktury dużej wagi do nadrobienia zaległości w inwestycjach kolejowych w tej części Polski

Pana Kamila Wilde – Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego przedstawił regulacje unijnych i krajowych dotyczących styku torów o szerokości 1520/1435 mm, tak w odniesieniu do infrastruktury jak  i taboru. Wysoki poziom merytoryczny tej Prezentacji był pozytywnie komentowany przez uczestników Konferencji.

Pierwszą część Konferencji zakończono Prezentacją dotyczącą funkcjonowania i rozwoju Portu Gdańsk, wykonaną przez Menedżera Klienta – Pana Piotra Burę. Sukcesy w zakresie zwiększania przeładunków w Porcie Gdańsk oraz ciekawy sposób przedstawienia tej Prezentacji były miła niespodzianką dla uczestników Konferencji, tym bardziej, że włączono ją do Programu Konferencji w ostatnich dniach.

DRUGA SESJA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Drugą sesję referatów programowych i Prezentacji rozpoczął Pan Czesław  Warsewicz – Prezes Zarządu PKP CARGO S.A, który w sposób wyczerpujący i merytoryczny omówił stan i perspektyw rozwojowe  przewozów i przeładunków na wschodniej granicy, zwracając uwagę na uwarunkowania przy zwiększaniu tych przewozów.

Następnie Pan Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP Intercity S.A. przedstawił w informację  o pasażerskich połączeniach kolejowych przez wschodnią granicę. Pokreślił, że w następstwie systematycznej pracy Zarządu PKP Intercity S.A i kadry kierowniczej spółki wzrosły ogromnie przewozy pasażerskie pomiędzy Polską i Ukrainą.

W kolejnym wystąpieniu Pan Mariusz Antosik – Pełnomocnik PKP Informatyka  Sp. z o.o omówił Prezentację dotyczącą oferowanych systemów informatycznych możliwych do stosowania i wykorzystywania na styku systemu torów 1435 i 1520 mm. Wielu uczestników Konferencji było zainteresowanych skorzystaniem z takich aplikacji.

W kolejnym wystąpieniu przedstawiciel firmy BOMBARDER S.A – Pan Maciej Supernak zaprezentował w sposób bardzo przystępny rozwiązania  firmy BOMBARDIER S.A do zastosowania na styku torów szerokich i normalnych, usprawniające ruch kolejowy. Firma BOMBARDIER S.A to ścisła światowa czołówka w dziedzinie systemów sterowana dla kolei, w szczególności w zakresie systemu ERTMS.

W zakresie podobnej problematyki mieściło się wystąpienie Pana Kazimierza Frąka – Prezesa Zarządu firmy KOMBUD S.A. Jego doświadczenie i wysoka umiejętność przedstawiania złożonych rozwiązań, z pewnością wzbogaciły tą część Konferencji. Firma KOMBUD S.A to niewątpliwy lider na rynku polskim w zakresie systemów sterowania dla transportu szynowego.

Informacje na temat rozwoju przewozów i przeładunków na szerokotorowej linii kolejowej nr 65 zaprezentował kompleksowo Pan Dariusz Sikora – Członek Zarządu PKP LHS Sp. z o.o. Był on uważnie słuchany, zarówno z uwagi na ciekawą prezentację, jak i ze względu na osiągane przez PKP LHS Sp. z o.o bardzo dobre wyniki przewozowe i finansowe. Pan Dariusz Sikora wziął również udział w Panelu Dyskusyjnym, który miał miejsce pod koniec Konferencji.

Kolejne prezentacje i wystąpienia dotyczyły problematyki taborowej. Były to prezentacje  firm: NEWAG S.A, która została przedstawiona przez Pana Konrada Piotrowskiego oraz SIEMENS MOBILITY Sp. z o.o, przedstawiona przez Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Celińskiego.

Prezentacja firmy NEWAG S.A dotyczyła przede wszystkim projektów modernizacyjnych lokomotyw, które są eksploatowane na szerokich torach w Polsce. Są to niewątpliwie  realne i udane modernizacje.

Prezes Krzysztof Celiński skoncentrował się natomiast na prezentacji lokomotyw do transportu intermodalnego, które w ostatnim czasie Siemens dostarczył, między innymi do Finlandii. Zainteresowanie uczestników Konferencji wzbudziły parametry eksploatacyjne tych lokomotyw.

Uczestnicy Konferencji dopytywali o małe lokomotywy spalinowe, które z racji braku elektryfikacji przygranicznych odcinków linii kolejowych, są niezbędne dla prac manewrowych.

PANEL DYSKUSYJNY NA KONFERENCJI

Konferencję zakończył moderowany przez dr Andrzeja Massela - byłego Wiceministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obecnie Zastępcę Dyrektora Instytutu Kolejnictwa panel dyskusyjny zatytułowany „Jak usprawnić i rozwinąć przewozy i przeładunki na styku torów o szerokości 1520 i 1435 mm”.

W panelu udział wzięli wielcy praktycy logistyki i transportu kolejowego, w tym:

Henryk Zielaskiewicz – Dyrektor Biura Logistyki PKP S.A

Dariusz Sikora – Członek Zarządu PKP LHS Sp. z o.o

Janusz Skinder – Prezes Zarządu Cargosped Terminal Braniewo Sp. z o.o

Jakub Styczeń – Prezes Zarządu Euroterminal Sławków Sp. z o.o

Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu CL Małaszewicze Sp. z o.o

Ireneusz Gójski – b. Prezes Zarządu Trade Trans Sp. z o.o

Roman Bołbot – prywatny przedsiębiorca, b. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych

Piotr Świć – Prezes Zarządu Terminal Przeładunkowy Sp. z o.o

Głęboka wiedza Pana Andrzeja Massela oraz wysokie kompetencje i doświadczenie uczestników Panelu sprawiły, że było to bardzo interesujące i merytoryczne wydarzenie, co podkreślała większość uczestników Konferencji.

W podsumowaniu Konferencji przez jej organizatorów: Pana Józefa Marka Kowalczyka – Prezesa Stowarzyszenia  i Pana  Mirosława Antonowicza – Członka Zarządu PKP S.A padło ważne zdanie, które posłużyć może jako jedna z sentencji tego ważnego i potrzebnego spotkania, a mianowicie, żeby nie mówić więcej o tzw. „ścianie wschodniej”, gdyż ściana nieodparcie kojarzy się z murem - synonimem zamknięcia.

Zadaniem transportu, w tym kolejowego i funkcją logistyki jest przekraczanie granic, w tym granicy wschodniej.

Warto zatem, zaproponował Pan Józef Marek Kowalczyk – Prezes Stowarzyszenia, zacząć używać dla granicy wschodniej terminów:

 WSCHODNIA BRAMA LOGISTYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ

lub

WSCHODNIE WROTA LOGSTYCZNE UNI EUROPEJSKIEJ.

Reasumując Konferencja zakończyła się dużym sukcesem, co zgodnie podkreślali jej uczestnicy, gratulując trafności problematyki Konferencji i dziękując za zaproszenie..

Stowarzyszenie i PKP S.A mogą z pewnością odnotować dobrze przygotowaną i sprawnie przeprowadzoną Konferencję o bogatym i merytorycznie wysokim Programie.

Biuro Stowarzyszenia
biuro@seim-tsz.pl