A. Wielądek: aktualizacja KPK przynosi istotną korektę rocznych wydatków inwestycyjnych

We wrześniu 2015 r. uchwała Rady Ministrów został przyjęty Krajowy Program Kolejowy (KPK) do 2023 roku, który zastąpił wcześniej obowiązujący dokument – Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych, przewidujący  nakłady na kolej w tym okresie w wysokości 67,5 mld zł. Już na początku bieżącego roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Piotr Stomma zapowiedział potrzebę zmiany tego programu. Powodem były odchylenia w realizacji planów inwestycyjnych w 2015 r. i konieczność dokładnej analizy stanu infrastruktury kolejowej – mówi Franciszek Adam Wielądek, pierwszy minister transportu III RP, członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Jak stwierdził podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Ireneusz Merchel prezes zarządu PKP PLK, koszty i terminy realizacji poszczególnych zadań były nierzetelne. Jeśli chodzi o kwoty niezbędnych nakładów zawarte w przyjętym dokumencie, to różniły się one od 30 do 50% w stosunku do obecnych szacunków. Ministerstwo przy współpracy z PLK do końca pierwszego półrocza przygotowało nową wersję KPK i w lipcu uruchomiono konsultacje. SEIMTS wyraził swoją opinię na piśmie oraz wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez ministra Andrzeja Adamczyka w końcu sierpnia. Ostateczna wersja KPK jest już gotowa i w najbliższym czasie powinna być przyjęta przez rząd.

Jeśli chodzi o planowane nakłady, to zakłada się zmniejszenie ogólnej kwoty o 1,5 mld zł i bardziej równomierne ich rozłożenie w poszczególnych latach. Zamiast zawartych w dotychczasowym KPK kwot poczynając od 2016 r. kolejno: 7  mld zł, 6,2 w 2017 r., 9,5 mld zł w 2018 r., 14,3 mld zł w 2019 r., 18,4 mld zł w 2020 r., 7 mld zł w 2021 r., 2,9 mld zł w 2022 r. i 1,9 mld zł w 2023 r., w nowym przewiduje się odpowiednio: 5,2 mld zł w 2016 r., 5,4 mld zł w 2017 r., 8,6 mld zł w 2018 r., 12,2 mld zł w 2019 r., 12,2 mld zł w 2020 r., 12,9 mld zł w 2021 r., 6,1 mld zł w 2022 r. oraz 3,4 mld zł w 2023 r., co wydaje się bardzo rozsądne.

Dokonano też istotnych zmian w szacunku wartości projektów. Np. na prace na linii nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie przewiduje się nakłady w wysokości 500 mln zł zamiast 300 mln zł, na program Polska Wschodnia – 2,1 mld zł w  miejsce dotychczasowych 1,7 mld zł. Mniej środków przewidziano na tzw. projekty ogólne, np. poprawa stanu obiektów inżynieryjnych 335 mln zł zamiast 600 mln zł, budowa systemu informacji pasażerskiej 350 mln zł w miejsce 775 mln zł.

W odniesieniu do zakresu merytorycznego, to wprowadzono siedem zasadniczych zmian:

  1. Przeniesienie projektu budowy linii Podłęże – Piekiełko z listy rezerwowej na podstawową,
  2. Przesunięcie na listę rezerwową projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska: linia E65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Zebrzydowice (wartość pierwotna 4,1 mld zł, na liście podstawowej przewidziano jedynie 39,9 mln zł na prace przygotowawcze) oraz linia E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie o wartości 628,5 mln zł,
  3. Ograniczenie zakresu prac na Nadodrzance i Magistrali Węglowej,
  4. Podział projektu Rail Baltica na dwa zadania,
  5. Zwiększenie zakresu prac nalinii nr 8 Warszawa – Kraków,
  6. Połączenie w jeden projektów modernizacji linii 201 i 203, łączących Bydgoszcz z Trójmiastem,
  7. Zwiększenie nacisku na elektryfikację odcinków linii kolejowych – przeniesienie projektów na listę podstawową.