Propozycje zmian regulacyjnych dla zahamowania procesu likwidacji bocznic kolejowych

Stanowiska

Bocznice kolejowe są kluczowym elementem infrastruktury, bez których niemożliwe są przewozy ładunków koleją. Stowarzyszenie wystosowało pismo do Ministra Infrastruktury, zawierające wnioski i propozycje interwencji regulacyjnej w odniesieniu do bocznic kolejowych, niezbędnych dla zahamowania spadku udziału kolei w przewozach ładunków.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma.